Algemene beschrijving

In het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) heeft FLX Solutions (hierna te noemen FLX) dit beleidsdocument opgesteld.

Bij het uitvoeren van een project wordt ter registratie de duur, aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen vastgelegd. Tevens zijn de rechten en plichten vastgelegd die FLX naar u heeft in het kader van de AVG.

Instructies verwerking

De verwerking van de persoonsgegevens vinden in principe uitsluitend plaats op basis van de schriftelijke instructies van FLX. De verwerker van FLX mag de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken.

Geheimhoudingsplicht

Personen in dienst van, of werkzaam bij FLX, hebben een geheimhoudingsplicht.

Beveiliging

FLX treft passende technische en organisatorische maatregelen om de verwerking te beveiligen. Bijvoorbeeld: pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens, permanente informatiebeveiliging, herstel van beschikbaarheid, toegang tot gegevens bij incidenten en regelmatige beveiligingstesten.

Subverwerkers van FLX Solutions

FLX schakelt geen subverwerker(s) in zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming. FLX legt aan een subverwerker in een subverwerkersovereenkomst dezelfde verplichtingen op als FLX richting u heeft. In de overeenkomst kunt u direct afspreken onder welke voorwaarden FLX subverwerkers mag inschakelen.

Komt de subverwerker zijn verplichtingen niet na? Dan blijft FLX richting u volledig aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen van de subverwerker (zie artikel 28, lid 4 van de AVG).

Privacyrechten

FLX helpt u om uw privacyrechten uit te oefenen (zoals het recht op inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit).

Andere verplichtingen

Andere verplichtingen die FLX in dit kader heeft opgenomen is het melden van datalekken. FLX heeft daar een protocol voor opgenomen.

Gegevens verwijderen

Indien door u gewenst kan FLX na afloop van een project uw gegevens verwijderen. Hiermee worden ook kopieën verwijderd, tenzij FLX wettelijk verplicht is de gegevens te bewaren.

Audits

FLX werkt mee aan audits en stelt alle relevante informatie beschikbaar om te kunnen controleren of FLX zich houdt aan de hierboven genoemde verplichtingen (conform artikel 28 AVG).

Mocht u vragen hebben met betrekking tot ons privacy statement of de manier waarop FLX Solutions met persoonsgegevens omgaat, neem dan contact op via info@flx.solutions.

Chat